bg en
НАДЕЖДНИ
УСЛУГИ ЗА
КИБЕРСИГУРНОСТ
За нас

Основана 2008 г. Омега Системс е с доказан опит в областта на информационните технологии.

Във времето е участвала в различни проекти от разработка на информационни системи, удостоверителни услуги и кибер сигурност. Съответно има експертизата и ресурса да внедрява решения обезпечаващи инфраструктурата, кибер сигурността на всички нива от нормална технологична инфраструктура, до критична инфраструктура и от значение за националната сигурност.

Нашата компания се стреми да осигури висококачествени, иновативни и надеждни услуги за киберсигурност, които защитават нашите клиенти от съвременни киберзаплахи и запазват техните ценни данни сигурни.

Киберсигурност
Обхват и значение на кибер сигурността
Защита на личните данни и информация
Личните данни и личната информация, включително финансови данни, медицински записи и лични съобщения, са изложени на риск от кибератаки. Слаба кибер сигурност може да доведе до компрометиране на тази информация и нарушаване на личната ни неприкосновеност.
Защита на бизнес информация
Предприятията съхраняват големи обеми от чувствителна информация, която е от критично значение за тяхната дейност. Кибер атаките, като например кражба на интелектуална собственост или спиране на операциите чрез злонамерен софтуер, могат да нанесат сериозни икономически щети.
Национална сигурност
Критични инфраструктури като електроенергийни мрежи, военни системи и транспортни системи са изложени на риск от кибератаки. Слабата сигурност на тези системи може да има сериозни последици за националната сигурност.
Икономически последици
Кибер атаките могат да доведат до икономически щети, както за индивиди, така и за организации. Загуби на финансови средства, прекъсване на бизнес операции и намаляване на доверието на клиентите могат да имат дългосрочни и негативни последици върху икономиката.
Здраве и безопасност
В последно време възникват кибер заплахи, които засягат физическа инфраструктура и здравето на хората. Пряко и косвено много от кибер атаките засягат и веригите на доставки. Това може да включва нападения срещу медицинска техника, автомобили или дори инфраструктура за доставка на вода и храна.
Доверие в цифровите системи
С разрастването на технологиите и дигиталната трансформация, доверието в технологичните решения става все по-важно. Ако потребителите и организациите не могат да се доверяват на сигурността на тези системи, това може да доведе до ограничение на тяхната употреба и развитие.
Превенция на криминални дейности
Кибер престъпността, включително измами, кражби и източване на средства, се извършва чрез интернет. Засилването на киберсигурността може да допринесе за намаляване на престъпните дейности.
Технологии
Изграждане и поддръжка на кибер устойчива технологична инфраструктура
Кибер устойчивост
Разработка на информационни системи, автоматизация на процеси, дигитална трансформация, защитни стени, електронна поща, защитен DNS, отдалечен достъп.
Кибер инфраструктура
Кибер полигони, кибер симулатори, обучение, кибер хигиена, SOC.
Криптография
Сигурност на данните, удостоверяване, идентификация.
Облачни системи
Частни, публични и хибридни облачни системи.
Виртуализация
Виртуални машини, клъстери, контейнери.
Одит
Одит на технологична инфраструктура

ОБСЛЕДВАНЕ, ОДИТ и АНАЛИЗ на информационна и комуникационна инфраструктура (ИКТ) по наредбите за Мрежова и Информационна Сигурност (МИС) и влизащата в сила от октомври 2024 Европейска директива за Мрежова и Информационна Сигурност МИС-2. Извършване на одит, обследване и анализ, тестове за проникване, физическа и логическа мрежова свързаност, комуникации, услуги, информационни системи. Изготвяне на доклади, издаване на препоръки, внедряване на решения.

ОЦЕНКА НА РИСКА и определяне степента на защита или слабост в кибер защитата на ИТ инфраструктура и мрежови комуникации през интранет и Интернет мрежи. Оценяване на риска от изтичане на лични и други критични данни и изготвяне на методики и решения за превенция.

Обучение
Обучение по киберсигурност

ОБУЧЕНИЕ ПО КИБЕР СИГУРНОСТ от световно ниво, чрез непрестанно обновяваща се програма, която използва последните иновации от кибер лабораториите за проследяване и засичане на кибер атаки от които се извличат последните техники и умения от хакерите, за да се подобряват средствата за защита и обучението на експертите.

В обученията се залага на реален практически опит в безопасна среда върху кибер полигон, симулатор и система за обучение, на която обучаваните експерти могат да изпитат всичко практически, да го видят и лично да преживеят. Това изважда обучението от областта на теоретичните познания, като подготвя експертите с реални познания и личен практически опит и умения.

Партньори
Партньори на Омега Системс
ThinkCyber
ThinkCyber-Bulgaria
ThinkCybner-India
CyberSol
Контакти с нас
Пишете ни
online@omegasystems.eu
bg en